Ограничение выезда за территорию Украины должников банков

Ограничение выезда за территорию Украины должников банков

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАIНИ

ЛИСТ

вiд 03.11.2009 р.                                                                                        N 49-012/2687-20491

Управлiння юридичного забезпечення банкiвського нагляду
Банкам Украiни

Щодо обмеження виiзду за межi Украiни боржникiв банкiв

Нацiональний банк Украiни у зв’язку iз зверненням Адмiнiстрацii Державноi прикордонноi служби Украiни щодо виконання пункту 2 Указу Президента Украiни вiд 08.10.2009  i 813/2009 “Про заходи щодо забезпечення вiдновлення стабiльностi у банкiвськiй системi” у частинi тимчасовоi вiдмови у виiздi за кордон громадянам Украiни, якi мають невиконанi кредитнi зобов’язання, зазначаi таке.

Правовi пiдстави для тимчасового обмеження громадян Украiни у правi виiзду за кордон визначенi статтею 6 Закону Украiни “Про порядок виiзду з Украiни i в’iзду в Украiну громадян Украiни”, якими, зокрема, i дiя неврегульованих алiментних, договiрних чи iнших невиконаних зобов’язань; порушення проти громадянина Украiни кримiнальноi справи; подання щодо громадянина Украiни цивiльного позову до суду.

При цьому органам Державноi прикордонноi служби Украiни на пiдставi пункту 4 статтi 20 Закону Украiни “Про Державну прикордонну службу Украiни” надано право не пропускати через державний кордон Украiни осiб, яким тимчасово обмежено право виiзду з Украiни за мотивованим письмовим рiшенням суду та правоохоронних органiв.

Таким чином, тимчасове обмеження громадян Украiни у правi виiзду за кордон у разi невиконання ними кредитних зобов’язань здiйснюiться за рiшенням суду або постановою прокурора, iприйнятою на пiдставi статтi 98-1 Кримiнально-процесуального кодексу Украiни.

При цьому звертаiмо увагу, що згiдно зi статтею 2 Закон Украiни “Про виконавче провадження” примусове виконання рiшень в Украiнi, зокрема судових рiшень, покладаiться на Державну виконавчу службу Украiни.

Листом Мiнiстерства юстицii Украiни та Адмiнiстрацii Державноi прикордонноi служби Украiни вiд 27.05.2008 i 25-32/463, i 25-5347 i листом Мiнiстерства юстицii Украiни вiд 06.06.2008 i 25-32/507 визначено порядок взаiмодii органiв Державноi виконавчоi служби Украiни та Державноi прикордонноi служби Украiни щодо виконання судових рiшень про тимчасове обмеження особи (боржника) у правi виiзду за межi Украiни, а також надано роз’яснення з даного питання.

Так, державний виконавець не пiзнiше наступного дня пiсля надходження ухвали суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у правi виiзду за межi Украiни до виконання нею своiх зобов’язань направляi засвiдчену судом копiю цi’i ухвали для виконання до Адмiнiстрацii Державноi прикордонноi служби Украiни, яка не пiзнiше наступного дня пiсля надходження зазначеноi ухвали суду приймаii до виконання, про що повiдомляi листом вiдповiдний орган державноi виконавчоi служби.

У разi виконання боржником вiдповiдних зобов’язань та у зв’язку ii закiнченням виконавчого провадження на пiдставi пункту 8 частини першоi статтi 37 Закону Украiни “Про виконавче провадження”, державний виконавець виносить вiдповiдну постанову про закiнчення виконавчого провадження, копiя якоi пiдлягаi обов’язковому направленню до Адмiнiстрацii Державноi прикордонноi служби Украiни для своiчасного зняття особи (боржника) з контролю.

Також слiд враховувати, що згiдно зi статтею 151 Цивiльного процесуального кодексу Украiни суд за заявою осiб, якi беруть участь у справi, може вжити заходи забезпечення позову, зокрема, шляхом постановлення ухвали про заборону вчиняти певнi дii (тимчасово обмежити особу (боржника) у правi виiзду за межi Украiни).

Таким чином, у разi звернення банкiв до суду iз позовами про стягнення кредитноi заборгованостi з клiiнтiв – фiзичних осiб рекомендуiмо скористатися правом забезпечення таких позовiв шляхом подання до суду вiдповiдних заяв.

Вiдповiдно до статтi 153 Цивiльного процесуального кодексу Украiни ухвала про забезпечення позову виконуiться негайно в порядку, встановленому для виконання судових рiшень.

З огляду на зазначене, у разi прийняття судами Украiни рiшень про тимчасове обмеження осiб (боржникiв) у правi виiзду за межi Украiни, у тому числi за iнiцiативою банкiв, забезпечення виконання таких судових рiшень покладаiться на органи державноi виконавчоi служби Украiни у вищезазначеному порядку.

У разi порушення кримiнальноi справи щодо особи, яка маэ невиконанi кредитнi зобов’язання перед банком, та винесення прокурором постанови про заборону такiй особi виiжджати за межi Украiни до закiнчення досудового розслiдування, органи Державноi прикордонноi служби Украiни на пiдставi  статтi 25 Кримiнально-процесуального кодексу Украiни зобов’язанi забезпечити виконання такоi постанови.

My operator